dinsdag 19 mei 2009

Nieuwsblad : OCMW Deinze


DEINZE - Sedert begin dit jaar zijn er enkele wissels geweest in de Raad van het OCMW.

De OCMW's werden door de wetgever bedacht met een hele reeks sociale opdrachten. Als lokale rechtspersoon worden zij bestuurd door organen die op democratische wijze verkozen werden en een afspiegeling zijn van de politieke krachtsverhoudingen binnen de gemeenteraad.
De raad telt 11 leden. De politieke families die in de gemeenteraad het sterkst vertegenwoordigd zijn, zetelen ook in de OCMW-raad, met name 5 CD&V, 3 Open VLD, 1 SP.A -Samen voor Deinze, 1 GroenRood en 1 N-VA.

Adrien Roberti, Sabine Vermeulen, Stephanie Debeurme, Yannic Demeyer, Michèle Van Lerberge, Johan Dhondt, Tom Van Nieuwenhuyse,Ignace Van Praet, voorzitter Conny De Spiegelaere, Rita Van Neste en Willy De Ketelaere

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste bestuursorgaan en is zowat de gemeenteraad van het OCMW. Zij nemen de essentiële beslissingen inzake het sociaal beleid dat men in de komende jaren wil voeren, de aard en omvang van de diensten, de financiële middelen die per programma worden ingezet (budgetten, rekeningen, leningen), en het aantal en de kwalificatie van het personeel dat deze opdracht moet waarmaken.

De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de provinciegouverneur zijn de belangrijkste toezichthoudende overheden die waken over de opportuniteit en wettelijkheid van de OCMW-beslissingen.

De werkzaamheden van het OCMW Deinze worden geleid door de voorzitter. Zij staat in voor het onderzoek en de voorbereiding van dossiers en waakt over de correcte uitvoering van de genomen beslissingen.

De voorzitter roept de bestuursorganen samen en zit voor. Zij vertegenwoordigt het OCMW naar de buitenwereld toe en tekent alle stukken. Dit voorzitterschap wordt sinds 1 januari 2009 waargenomen door Conny De Spiegelaere.

De voorzitter houdt zitdag op maandag van 14u tot 15u30 en op donderdag van 9u tot 12u. in de lokalen van het OCMW, Gentpoortstraat 41. U kan best een afspraak maken via het OCMW-secretariaat op het nummer 09/387.76.10.


OPENBAARHEID ZITTINGEN BESTUURSORGANEN.

Ingevolge het decreet van 5 juli 2002 zijn de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn in principe openbaar en dus toegankelijk voor het publiek. Slechts in een aantal uitzonderlijke gevallen, zoals bij beraadslagingen en besluiten over personen, worden agendapunten in besloten zitting behandeld.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minstens één keer per maand, in principe op de eerste dinsdag van elke maand (19u30).

Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het OCMW, Gentpoortstraat 41 te 9800 Deinze.

De agenda van elke vergadering wordt minstens vijf dagen voor de zitting uitgehangen aan de hoofdingang van het OCMW, Gentpoortstraat 41.

Burgers die een elektronisch exemplaar van de agenda van de zittingen willen verkrijgen, kunnen dat aanvragen via info@ocmwdeinze.be met een duidelijke vermelding "agenda OCMW-raad".